Урок Progress
0% Завършен

Основната цел при лечението на ХОББ трябва да бъде насочена към превенция на дълосрочното отслабване на белодробната функция и ограничаване на по-нататъшното увреждане на белодробната тъкан. 

До този момент нито един от наличните лекарствени продукти за лечение на ХОББ не показва свойството да модифицира дългосрочния изход на заболяването. Фармакологичното лечение основно се прилага за предпазване и контролиране на симптомите, намаляване честотата и тежестта на екзацербациите и подобряване качеството на живот на пациентите и здравния им статус.

Лечението е кумулативно и се наблюдава необходимост от включване на повече лекарствени продукти със задълбочаване на заболяването. Общият подход към лечението на ХОББ трябва да бъде индивидуализиран спрямо симптомите и подобряване качеството на живот. Обучението на пациентите заема централна роля, особено по отношение спиране на тютюнопушенето, но и също в подобряване умението на пациента да се справя със заболяването. Това обучение трябва да бъде имплементирано във всички аспекти от лечението на ХОББ (консултации с лекар, домашно лечение, програми за белодробна рехабилитация).

Inhaled BDs Short-acting Long-acting

Превантивни мерки

Спирането на тютюнопушенето е прост и много полезен подход, който повлиява засиленото влошаване на белодробната функция и има дългосрочни резулати.[18]

 Излагането на дразнители от околната среда трябва да бъде намалено или избягвано, въпреки че вътрешното елиминиране на големи замърсителни е много затруднено. [19]

 Намаляването на вероятността от бактериални/вирусни екзацербации е важен аспект при лечението на ХОББ, тъй като екзацербациите повлияват качеството на живот и прогнозата на пациентите. В този контекст е препоръчително при рисковите пациенти да се прави грипна ваксинация.[20]

Фармакотерапия

Бронходилататори

Бронходилататорите са основни лекарствени продукти при симптоматичното лечение на ХОББ. [21]

Те могат да се приемат при необходимост или регулярно, за да се подобрят симптомите и да се намали бронхиалната обструцкия, като отпускат тонуса на гладката дихателна мускулатура

Основно се прилагат инхалаторно лчение с: β2- агонисти (кратко или дълго действащи) и антихолинергични лекарствени продукти (кратко или дълго действащи).

Регулярното лечение с дълго-действащи бронходилататори е по-ефективно и конвенционално отколкото лечението с кракто-действащи. Инхалаторните бронходилататори повишават ФЕВ1, намаляват динамичната хиперсекреция, повишават възможността за натоварване и подобряват здравния статус. Въпреки това не модифицират дългосрочното отслабване на белодробната функция. Комбинирането на бронходилататори може да подобри ефикасността и да понижи риска от странични ефекти в сравнение с приложението им само на един.

Метилксантините (theophylline) се използват за бронходилататорно лечение през устата.  Ефикасността им при лечението на ХОББ се проявява при приложението на лекарствени форми с бавно освобождаване. Theophylline е ефективен при лечението на ХОББ, но поради неблагоприятния му профил на безопасност лечението с инхалаторни бронходилататори е препоръичително.   

Кортикостероиди

Ефектите на инхалаторните кортикостероиди (ИКС) при лечението на ХОББ е малко по-маловажно в сравнение с това при лечението на астма. [22]

 ИКС не модифицират дългосрочното понижение на ФЕО1, но в няколко рандомизирани клинични проучвания е показано, че комбинацията им с дълго-действащи бронходилататори е по-ефективно, отколкото индивидуалните компоненти, особено при намаляване на екзацербациите.

 Скорошни доказателства показват, че комбинираната терапия може да повиши вероятността от развитие на пневмония, докато ефектът върху риска от смъртност е граничен. [23] Дългосрочната безопасност на ИКС трябва да се изучава допълнително, ето защо съгласно международните ръководства лечението с тях е препоръчително само при пациенти с тежка ХОББ и повтарящи се екзацербации.

Антибактериални лекарствени продукти

Антибактериалните лекарствени продукти са първа линия лечение при бактериални екзацербации (характеризират се с наличието на температура, повишена продукция на гнойни храчки, диспнеа и кашлица). До момента няма доказателства, че профилактивната продължителна употреба на антибиотици може да доведе до намаление на честотата и тежестта на инфекциозните екзацербации.

Муколитици

(Erdosteine, N-acetylcysteine, carbocysteine, ambroxol, bromhexine)

Регулярното приложение на муколитици при ХОББ е оценено в няколко дългосрочни проучвания, но има противоречиви резултати. Скоро проведен Cochrane мета-анализ показва полза при пациенти с чести екзацербации. [24]

Белодробна рехабилитация

Използват се и няколко нефармакологични подхода при лечението на ХОББ като част от рехабилитационната пограма. Основната им цел е в намаление на симптомите, повишаване на качеството на живот и повишаване на ежедневните активности при пациенти с ХОББ. Рехабилитационните програми включват няколко компонента в зависимост от индивидуалното състояние на пациентите, но най-общо включват упражнения за подобряване на сърдечно-дихателната функция, трениране на дихателната мускулатура, техники за контрол на дишането и хранителен режим.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.