Лекарства, индуциращи удължаване на QT-интервала

Хидроксихлорохинът и хлорохинът могат да причинят ненормални сърдечни ритми като удължаване на QT интервала и опасно бърз сърдечен ритъм – камерна тахикардия. Тези рискове могат да се увеличат, когато тези лекарства са в комбинация с други лекарства, за които е известно, че удължават QT интервала, включително антибиотика азитромицин, който е също се използва при някои пациенти с COVID-19. Пациенти, които имат и други здравни проблеми като сърдечни и бъбречни заболявания вероятно са изложени на повишен риск от тези сърдечни проблеми, когато приемат тези лекарства.

Разглеждаме класовете лекарства, които имат най-голям потенциал за удължаване на QT интервала и риск от застрашаващи аритмии.

Нормалната продължителност на QT-интервала е 0,350-0,450 сек. Горна граница за продължителността на QT-интервала на ЕКГ, коригирана според сърдечната честота (QTc), е 0,440 сек. Коригираният QT-интервал може да достигне до 0,460 сек. за мъже и до 0,470 сек. за жени (с около 15% отклонение от средната стойност). При засегнатите от синдрома на удължения QT-интервал (LQTS) QT интервалът е над тези стойности. Продължителността на QT-интервала е времето на пълна деполаризация и реполаризация. При удължения QT-интервал продължителността на реполаризацията е увеличена.  

Антиаритмични средства

Антиаритмичните лекарства от клас I (напр. Хинидин, дизопирамид и прокаинамид) често са свързани с индуциране на аритмия, включително камерни тахикардии тип “Torsade de Pointes” (TdP). Доклади са изчислили, че хинидинът може да причини TdP при 1% до 8% от пациентите, дори при по-ниски дози. Известно е, че соталол и амиодарон, клас III антиаритмици, удължават QT интервала, като блокират калиевите канали. Рискът от TdP с амиодарон обаче е нисък, в сравнение със соталол. По-високите лекарствени концентрации на соталол могат да доведат до QT интервали, които се удължават с приблизително 10 до 40 милисекунди, като по този начин увеличават честотата на TdP. С изключение на хинидин, степента на удължаване на QT интервала, свързана с антиаритмиците, зависи от серумното ниво на лекарството.

Антимикробни лекарства

Флуорохинолоните, макролидите и противогъбичните лекарства са свързани с удължен QT интервал и TdP. Хинолоните са широко използвани антибиотици, често предписвани за лечение на инфекции на дихателните пътища и пикочните пътища. Ципрофлоксацин, левофлоксацин и моксифлоксацин са най-често предписваните флуорохинолони в България. Към 2005 г. в литературата са публикувани седемнадесет доклада за индуциран от левофлоксацин TdP.

Макролидите, по-специално еритромицин, проявяват електрофизиологични ефекти, подобни на тези на антиаритмиците от клас III (амиодарон, соталол и др.). Макролидите могат да удължат потенциала за действие на миокарда чрез разпръскване на електрическата активност върху вентрикуларната стена, което води до удължен QT интервал или TdP. Еритромицинът също е инхибитор на CYP3A4, което представлява опасност от значителни фармакокинетични взаимодействия с многобройни лекарства.

Противогъбичните средства, като кетоконазол и итраконазол, могат да имат ефект върху калиевите канали и да доведат до удължен QT интервал. Противогъбичните средства също са мощни инхибитори на CYP3A4. Следователно, когато лекарствата, метаболизирани от изоензима 3A4, се прилагат едновременно с противогъбични средства, рискът от удължаване на QT интервала се увеличава значително.

Антипсихотици

В миналото антипсихотичните лекарства са били свързани с повишен риск от внезапна смърт. Предполага се, че този риск може да бъде свързан с удължаване на QT интервала; това обаче е трудно да се определи без резултати от ЕКГ. Структурната разлика на антипсихотиците затруднява оценката на ефектите, които тези лекарства могат да имат върху QT интервалите. Въпреки че точният механизъм, чрез който антипсихотиците водят до удължаване на QT интервала, е неясен, те изглежда оказват своето въздействие чрез блокиране на калиевите канали, което води до забавена реполяризация. Нарушената функция на натриевите и калциевите канали е друг потенциален механизъм. Независимо от механизма, удължаването на QT интервала, свързано с антипсихотици, изглежда е свързано с дозата и плазмената концентрация на лекарството.

Случаите на удължаване на QT интервала, TdP и смърт също са свързани с употребата на халоперидол в терапевтични дози. Обаче рискът от неблагоприятни сърдечни ефекти изглежда е далеч по-нисък при халоперидол в сравнение с тиоридазин. За разлика от тиоридазин, халоперидолът все още се използва широко. Високи дози дроперидол също са свързани с удължаване на QT интервала.

Атипичните антипсихотични средства също са свързани с удължаване на QT интервала. И все пак рискът от TdP изглежда е по-нисък от този на тиоридазин. Изглежда рискът от удължаване на QT интервала е най-голям при зипразидон в сравнение с други атипични агенти. Други атипични антипсихотични средства – като кветиапин, рисперидон и оланзапин – също могат да причинят удължаване на QT интервала, което обикновено е свързано с дозата.

Антихистамини

Неседиращите антихистамини се считат за потенциални причини за удължаване на QT интервала. Установено е, че терфенадинът и астемизолът имат проаритмични ефекти, което е довело до изтеглянето им от пазара съответно през 1998 г. и 1999 г. Въпреки че терфенадинът е свързан с повишен риск от TdP, активният метаболит фексофенадин не е свързан с птоаритмични ефекти и сега е на пазара. Лекарствените взаимодействия, засягащи системата на цитохром P450 и потенциалното инхибиране на калиевите канали са най-вероятно причината за удължаване на QT интервала. По-новите неседиращи антихистамини (напр. Лоратадин, фексофенадин и цетиризин) не са свързани с този риск.

Антидепресанти

Трицикличните антидепресанти (TCA) и селективните инхибитори на обратното поемане на серотонин (SSRI) също са свързани с удължаване на QT интервала и TdP. TCA действат както върху натриевите, така и върху калиевите канали, което потенциално може да доведе до електрофизиологични промени, като разширяване на QRS комплекса и удължаване на QT интервала. Когато се използва в комбинация с лекарства, които инхибират метаболизма, или ако възникне предозиране, рискът се увеличава. Въпреки че има няколко съобщения за случаи, свързващи риска от удължаване на QT интервала и SSRI, документацията е ограничена и изглежда се появява в резултат на фармакокинетично взаимодействие.

Лекарствени взаимодействия

Както фармакокинетичните, така и фармакодинамичните лекарствени взаимодействия могат значително да увеличат риска от удължаване на QT интервала. Фармацевтите могат да помогнат за намаляване на риска от сериозни камерни аритмии чрез проследяване за потенциални взаимодействия.

Фармакокинетика: По-голямата част от лекарствата, които потенциално удължават QT интервала, се метаболизират чернодробно от цитохромните изоензими CYP3A4, 1A2 и 2D6, като CYP3A4 е отговорен за метаболизма на около 50% от всички лекарства. Повечето лекарства, които удължават QT интервала, действат в зависимост от концентрацията. Освен това е интуитивно, че инхибирането на метаболизма на тези често асоциирани лекарства може значително да увеличи риска от удължаване на QT или TdP. Например, преди изтеглянето на терфенадин от пазара, удължаването на QT, свързано с това лекарство, се оценява на около 8 до 18 милисекунди. Когато се изследва заедно с приложението на кетоконазол, инхибитор на 3А4, QT интервалът се увеличава с 82 милисекунди. Бъбречното увреждане може също да увеличи риска от удължаване на QT интервала от натрупването на лекарството.

Фармакодинамични: Фармакодинамичните взаимодействия също могат да доведат до удължаване на QT интервала. Тези взаимодействия възникват в резултат на синергични или антагонистични фармакологични свойства. Известни са лекарства, които причиняват удължаване на QT интервала потенциалният риск се увеличава, когато такива лекарства се използват в комбинация.

Роля на фармацевта

Внимателното наблюдение е особено необходимо при избора да се използват лекарства, удължаващи QT интервала, особено при рискови пациенти. Пациентите трябва да бъдат съветвани относно потенциалните рискове, свързани с тези лекарства, и да бъдат информирани за симптомите на аритмия. Пациентите трябва да потърсят медицинска помощ, ако се появят симптоми като замаяност, световъртеж, сърцебиене, задух или синкоп.

Библиография:

Roden DM. Drug-induced prolongation of the QT interval. N Engl J Med . 2004;350:1013-1022.

Yap YG, Camm AJ. Drug induced QT prolongation and torsades de pointes. Heart. 2003;89:1363-1372.

Darpo B. Spectrum of drugs prolonging QT interval and the incidence of torsades de pointes. Eur Heart J Supplements. 2001;3(suppl K):S70-S80.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.