Отворено писмо до МЗ, НЗОК и депутатите от председателя на РФК-Блогоевград

Публикуваме писмото без редакторска намеса:

Уважаеми, госпожо Начева и доктор Дечев,

Пишем това писмо с безпокойство и тревога за проблемите, които ще настъпят със снабдяването на пациентите с животоспасяващи лекарствени продукти, 100 % реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) (инсулини, помпи за астматици, и пр.), след въвеждане на готвените промени в чл.8 на Наредба 10 от 24 март 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона за здравето (посл. изм. и доп. ДВ. бр.95 от 16 Ноември 2018 г.)(Наредба 10). Една голяма част от собствениците на аптеки, които в момента обслужват болните по договор с НЗОК и ги снабдяват с тези продукти, няма да имат финансовата възможност да поемат всички разходи по зареждането и отпускането им.

Също така предстои и въвеждането на две изцяло нови електронни системи:

I. За верификация на лекарствата, според Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 година за допълване на Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за хуманна употреба, от 09.02.2019 г.

II. Специализирана електронна система по чл.217б от ЗЛПХМ, за проследяване и анализ на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък, която се администрира и поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата. Очаквана дата за въвеждане 12.02.2019 г.

Тези две системи изискват сериозен финансов ресурс, с който за съжаление, повечето колегите не разполагат. Такива бяха констатациите и на кръглата маса по проблемите във фармацията организирана от Инициативен комитет на магистър-фармацевти на 15.01.2019 г. в х.Балкан, гр. София и на конференцията “Национална система за верификация на лекарствата – гаранция за вашата сигурност” на 23.01.2019 г., също в х.Балкан, гр. София, организирана от Вестник „Капитал“ в партньорство с Асоциацията на научноизследователските фармацевтични компании, Българската организация за верификация на лекарствата, Българския фармацевтичен съюз и Health PR.

Друга много важна промяна в дейността на аптеките, изискваща електронна свързаност е влизането в сила от 01.04.2019 г. на изменението на Наредба Н-18 от 2006 г. на Министерство на финансите за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Според нея касовите апарати в аптеките, трябва да отговарят на новите изисквания на наредбата или софтуерът, използван от аптеката, трябва да бъде вписан в регистъра на НАП като управляващ софтуер, така наречения СУПТО (софтуера за управление на продажбите в търговските обекти).

На фона на високата заболеваемост и бедност, високата инфлация и безработица, особено силно изразена в малките населени места смятаме, че момента за тези четири сериозни промени в дейността на аптеките не е подходящ. Той е навременен предвид научно-техническия прогрес и развитието на технологиите, но в България сварва голяма част от аптеките неподготвени, зле финансирани предвид постоянно намаляващите цени на лекарствата и надценките към тях, както и главоломното намаляване на населението, което влияе като цяло отрицателно на потреблението на всякакви стоки.

По отношение на въвеждането на двете системи, припомняме, че в българското законодателство няма хипотеза, при която разрешително за търговия на дребно с лекарствени средства да се издава при изричното условие търговските обекти да са оборудвани с компютър и да имат задължително договор с доставчик на интернет. Поради тази причина, функциониращите аптеки и наши колеги отпускат лекарства и оказват необходимата фармацевтична грижа без наличието на горните две условия. Няма как без изискване за наличие на носителя (компютър) на софтуерния продукт (Специализирана система по чл.217б по ЗЛПХМ и софтуерен продукт към системата за верификация на лекарства) законът да изисква ползването на последния. Първо трябва да имаме компютър в аптеката, връзка с интернет и чак след това каквито и да било софтуерни продукти, системи и прочее.

Тук възниква въпрос – как ще следим за безопасност и разпространение на фалшиви лекарства при положение, че нямаме електронно досие и електронна рецепта? По тях единствено може да проследим и бързо да се свържем с пациента, ако му е отпуснат фалшив лекарствен продукт в момент, когато системата е офлайн. Защото такава хипотеза беше потвърдена като възможна от Българската организация за верификация на лекарствата (БОВЛ).

И системата за верификация на лекарствата, и специализираната система към ИАЛ се явяват йерархично по-сложни и по-млади системи. За този случай мъдростта на българския народ казва, че слагаме каруцата пред коня! Естествената последователност на организация на процеса е: 1/Условия на труд; 2/Електронна инфраструктура; 3/Свързаност; 4/Оперативна система; 5/Специализирани системи; 6/Отчетност и проследимост. Нарушавайки последователността и връзките в тази организация, ще постигнем хаос. За момента Наредба 28 от 9 декември 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти осигурява изискванията по т.1 и т.6 на хартия.

Ние заявихме и социологическа фирма направи независимо проучване чрез стандартизирани анкети на собствениците на аптеки и установихме, че към момента аптеките масово не са готови с инсталиран аптечен софтуер, адаптиран към новите изисквания, а тези които работя по договор с НЗОК също нямат доработки по софтуера. Аптеките в отдалечените и малки населени места заявяват, че нямат постоянна електрона свързаност (интернет и ток). Много от колегите, които са в пенсионна възраст нямат необходимите “меки” умения, като работа с компютър, текстообработващи програми, интернет браузър, създаване на имейл адрес и работа с него. Похвално за много от тях е, че продължават да поддържат своята квалификация, чрез постоянните абонаменти към специализирани издания за фармацевтична литература.

Поради гореизложеното настояваме за:

1/ въвеждане на изискване в Наредба 28 за наличие на компютър и интернет свързаност с 12 месеца гратисен период;

2/ въвеждане на електронно здравеопазване, електронно досие и електронна рецепта до февруари 2020 г.;

3/ след това ефективно въвеждане и контрол по спазването на изискванията за работа със специализираната системата към ИАЛ и системата по верификация на лекарствата след юни 2020 г.;

4/ Министерски съвет и Съвета за административна реформа в спешен порадък да създадат фонд или да регламентират създаването му, който да финансира или дотира финансирането на компютъризирането и дигитализацията на аптеките по облекчена процедура;

5/ в малки населени места, в които има една единствена аптека, в която работи магистър-фармацевт в пенсионна възраст, медикаментите да бъдат верифицирани от търговеца на едро спазвайки хипотезата за дерогация по чл.26 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията, до въвеждането на електронно здравеопазване, когато те ще трябва да направят своя избор дали ще се адаптират към новите изисквания или ще прекратят дейност.

Изменената Наредба Н-18 настояваме да се приложи към аптеките, едва когато всички изисквания по предходните 5 обстоятелства са спазени и аптеките притежават СУПТО, а тези които не притежават (по т.5) да имат касов апарат, адаптиран към наредбата.

По отношение на предложенията за получаване от НЗОК на същите търговски отстъпки, които търговците на едро предоставят вече към търговците на дребно, чрез изменението на чл.8, ал.1 от Наредба № 10, смятаме, че тази промяна още повече ще “обезкърви” аптеките. В Благоевградска област над 80 % от оборота на аптеките е от лекарствени продукти заплащани от НЗОК, а около 30 % от тях са 100 % реимбурсирани от НЗОК, които попадат в хипотезата на чл.8.

Освен това, новото предложението е в проекта на наредбата, чието обществено обсъждане е било само ЧЕТИРИ /4/ работни дни от 20.12.2018 г. до 02.01.2019 г., когато ние (фармацевтите) бяхме неуморно на гишетата да обслужваме традиционно увеличеният брой пациенти по това време на годината!

Нека не се повтаря грешката от преди две години, когато Надзорния съвет на НЗОК излезе с решение за отпадане на надценката за лекарствата по I.10. Това автоматично пренасочи масово терапии на болни със сърдечна недостатъчност (застойна и незастойна) към изписване на рецепти за пациенти с диагноза есенциална хипертония и смени ефикасните лечения на много пациенти. Аптеките загубиха от това, а болните не станаха по-здрави и отново доплащат, защото безплатни са само референтните продукти. За това предупредихме в пресконференция на БТА още през декември 2016 г.

Предложението от Надзорния съвет на НЗОК да се премахне сумата от 2 лв. с ДДС за 100 % реимбурсираните лекарства според чл.8, ал.5 от Наредба 10. не е в полза на пациентите. В прав текст, НЗОК ще премахне сумата за обслужване на рецепта и ще “прибере” отстъпките, ако аптеката получава такива.

Уважаема госпожо Начева, уважаеми доктор Дечев, обяснете моля, къде откривате икономическа логика в тази дейност? В страните от ЕС има 3 вида финансиране на аптечната дейност – с надценки, с такси или смесено. Навсякъде търговските отстъпки се третират като икономически взаимоотношения между двама търговци, които имат подписани споразумение за конфиденциалност и фирмена тайна. В България, ние нямаме право на надценки, имаме 1,67 лв. такса, която НЗОК иска да премахне, и евентуална отстъпка от търговеца на едро, която да компенсира аптечната дейност, за която НЗОК до сега заплаща такса последно актуализирана на 01.01.2012 г.

Настояваме за запазване на чл.8 на Наредба 10 от преди промените от 02.01.2019 г. и настояваме за повишаване на таксата от 1.67 лв. без ДДС за обслужване на рецепти по НЗОК (чл.8 от Наредба 10) на 5,19 лв. без ДДС (коефициента на нарастване е 3.11). Наясно сме с Бюджет 2019 г. и знаем, че има достатъчно пари, които да бъдат трансферирани към това перо. Разчети и анализи могат да бъдат предоставени при поискване. За информация здравноосигурителната вноска от 5,76 лв. през 2012 г. (МРЗ 180 лв.) е била повишена на 17,92 лв. през 2019 г. (МРЗ 560 лв.) (коефициента на нарастване е отново 3.11).

Ние, фармацевтите в Република България, настояваме за незабавна ревизия на предложените промени и настояваме за Вашите оставки!

Никой няма право да се сговаря с вериги, складове, производители и когото и да е с риск да изложи здравето и живота на българските пациенти на риск! А ние чухме и видяхме това в редица репортажи излъчени по националните телевизии и отразени в националните ежедневници. Като една огромна част от системата по здравеопазване ние не желаем начело на системата да стоят хора, работещи директно или индиректно за монополизиране и счупване на така или иначе крехкото и много чувствително аптечно дело в България.

Реформа не може да се създаде като се устройват условия за просперитет на олигархични структури. Държавата не може и не трябва да се държи като мащеха към средния и дребен бизнес, определен от Европейската Комисия като основния стълб за просперитет на Общността.

С това писмо заявяваме нашата пълна готовност за протест на работното място и за ефективен протест пред Министерство на здравеопазването, ако не бъдат приети и обсъдени предложените мерки.

Всяко действие против гореописаните ще приемем като пряко и безотговорно злоумишлено действие против системата по лекарствоснабдяване и директно нарушение от страна на Държавата на едно от основните права на гражданите по Конституция – правото на живот!

Надяваме се на трезва мисъл и бързи, адекватни действия от Ваша страна!

Гр. София

25.01.2019 г.

С уважение:

Магистър-фармацевт Константин Георгиев Качулев, дм

За Управителния съвет на Регионална фармацевтична колегия – Благоевград

За Управителния съвет на сдружение ЕПГО

За Управителния съвет на сдружение БМД

Председател на РФК-Благоевград, Председател на сдружение „Експерти за просперитет на гражданското общество” и Председател на международното сдружение „Българско международно движение“

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.