Специфичност на новите антипсихотици

Втора генерация (атипични) антипсихотици са се превърнали в основното фармакологично лечение на шизофрения, а често се използват като монотерапия или допълнителна терапия и при афективни разстройства. Атипичните антипсихотици не са хомогенен фармацевтичен клас: всяка молекула има характерен профил, действа на специфични рецептори и има различни странични ефекти.

През последното десетилетие се появиха нови орални атипични антипсихотици, които се различават по отношение на честотата на дозиране, нуждата от титриране до терапевтична доза, лекарствени взаимодействия, местата на действие, често срещаните нежелани ефекти и не на последно място пазарна цена. Следователно познаването на специфични плюсове и минуси е от изключително значение.

Интересни антипсихотици са тези, одобрени от Европейската агенция по лекарствата (EMA) и Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) през последните 10 години., т.е. lurasidone / луразидон (Latuda®), brexpiprazole / брекспипразол (Rxulti®) и cariprazine / карипразин (Reagila®). Част от тях са налични вече и на българския пазар.

Lumateperone също е нов антипсихотик, с нов механизъм на действие, но все още не е получил одобрение от ЕМА.

Lurasidone е показан за лечение на шизофрения при възрастни пациенти на 18 и повече години (FDA, 2010; EMA, 2014) и биполярна депресия, като монотерапия или в комбинация с литий или валпроат (FDA, 2013). Преди месец CHMP на EMA препоръча разширение на терапевтичните му индикации и възможност за прилагане при пациенти на 13 и повече години.

Отличителен характер на lurasidone е мощният антагонизъм на серотониновите 5-HT7 рецептори, което в съчетание с частичен агонизъм на 5-HT1A, се свързва с положителен ефект върху когницията и антидепресивен ефект.

Lurasidone е селективен блокер на ефектите на допамина и моноамините. Lurasidone се свързва здраво с допаминергичните D2-и серотонинергичните 5-HT2A и 5-HT7-рецептори с висок афинитет за свързване. Той блокира и α2c-адренергичните рецептори и α2a-адренергичните рецептори с по-нисък афинитет. Освен това луразидон показва парциален агонизъм спрямо 5HT-1A рецепторите. Луразидон не се свързва с хистаминергичните или мускариновите рецептори, което предполага ниска вероятност за причиняване на периферни и централни антихолинергични странични ефекти, сънливост, наддаване на тегло и хипотония.

Препоръчителната начална доза е 37mg lurasidone веднъж дневно. Не се налага титриране на началната доза. Лекарството е ефективно в дозов диапазон от 37 до 148mg веднъж дневно.

Инструкциите за дозиране препоръчват да се приема веднъж дневно вечер, за да се намали честотата на седация. Освен това е необходимо да се приема с калорична храна (най-малко 350 kcal), независимо от съдържанието на мазнини, която да придружава приложението на lurasidone, като се има предвид, че това увеличава експозицията на lurasidone.

Brexpiprazole е одобрен за лечение на шизофрения (FDA, 2015; EMA, 2018) и допълнително лечение на голям депресивен епизод (FDA, 2015).

Brexpiprazole е атипично антипсихотично средство. Смята се, че фармакологията на brexpiprazole се медиира от модулаторната активност на серотониновата и допаминовата система като се комбинира парциален агонизъм спрямо серотониновите 5-HT1A и допаминовите D2 рецептори с антагонизъм към серотониновите 5-HT2A рецептори, с подобен висок афинитет към всички тези рецептори. Brexpiprazole показва също антагонизъм към норадренергичните α1B/2C рецептори.

Препоръчителната начална доза brexpiprazole е 1mg веднъж дневно от 1-я до 4-я ден. Препоръчителният прицелен дозов диапазон е от 2mg до 4mg веднъж дневно. Въз основа на клиничния отговор и поносимостта на пациента дозата на brexpiprazole може да бъде титрирана до 2mg веднъж дневно от 5-я до 7-я ден и след това до 4mg на 8-я ден. Максималната препоръчителна дневна доза е 4 mg.

Cariprazine е одобрен за лечение на шизофрения при възрастни (FDA, 2015; EMA, 2017) и за лечение на маниакални или смесени епизоди, свързани с биполярно I разстройство (FDA, 2015).

Точният механизъм на действие на cariprazine не е напълно изяснен. Терапевтичния му ефект може да се дължи на това, че той се явява парциален агонист едновременно на допаминовите D3, D2 рецептори и серотониновите 5-HT1A рецептори и е антагонист на 5-HT2B, 5-HT2A и хистаминовите рецептори.

Свързването с D3 рецепторите може да има про-когнитивни и антидепресантни ефекти, както и потенциални ефекти върху негативните симптоми на шизофрения. Това свойство е уникално за каипразин, тъй като блокирането на D3 рецепторите е ниско или пренебрежимо с други атипични антипсихотици.

Препоръчителната начална доза cariprazine е 1,5mg веднъж дневно. След това дозата може да се повиши постепенно на стъпки по 1,5mg до максимална доза 6mg/ден, ако е необходимо.

Библиография:

КХП на съответните продукти

Corponi F, Fabbri C, Bitter I, et al. Novel antipsychotics specificity profile: A clinically oriented review of lurasidone, brexpiprazole, cariprazine and lumateperone. Eur Neuropsychopharmacol. 2019;29(9):971-985. doi:10.1016/j.euroneuro.2019.06.008

Citrome, L. , Weiden, P.J. , McEvoy, J.P. , Correll, C.U. , Cucchiaro, J. , Hsu, J. , Loebel, A. , 2014b. Effectiveness of lurasidone in schizophrenia or schizoaffective patients switched from other antipsychotics: a 6-month, open-label, extension study. CNS Spectr 19, 330–339 .

Corponi, F. , Serretti, A. , Montgomery, S. , Fabbri, C. , 2017. Cariprazine specificity profile in the treatment of acute schizophrenia: a meta-analysis and meta-regression of random- ized-controlled trials. Int Clin Psychopharmacol 32, 309–318 .

Correll, C.U. , Skuban, A. , Ouyang, J. , Hobart, M. , Pfister, S. , McQuade, R.D. , Nyilas, M. , Carson, W.H. , Sanchez, R. , Eriks- son, H. , 2015. Efficacy and safety of brexpiprazole for the treatment of acute schizophrenia: a 6-week randomized, dou- ble-blind, placebo-controlled trial. Am J Psychiatry 172, 870–880 .

Davis, R.E. , Correll, C.U. , 2016. ITI-007 in the treatment of schizophrenia: from novel pharmacology to clinical outcomes. Expert Rev Neurother 16, 601–614 .

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.