Публикувана е монографията “Регулаторни подходи за разрешаване на лекарства за употреба”

монография Сербезова Стоименова Маджаров Георгиев

Разрешаването за употреба на лекарствата изисква сериозен научен подход и прилагането на специфични регулаторни, експертни и технически умения, чрез които се оценяват качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата, където много често, а в контекста и на обществената полза и наличието на терапевтични алтернативи, са водещи.

Науката и практиката на тази оценка се развива непрекъснато и особено в условията на пандемията от COVID-19 стана ясно колко е важно да се осигури правилен баланс при оценка на рисковете и ползите от употребата на дадено лекарство и че това е отговорност не само на регулаторния орган, но и на експертите-оценители, както и на обществото, което следва да даде обратна връзка.

Монографията „Регулаторни подходи за разрешаване на лекарства за употреба” с авторски колектив А. Сербезова, В. Маджаров и Ст. Георгиев разглежда значението и ролята на регулаторните органи в ЕС и водещи международни лекарствени организации, важни аспекти от разрешаването на лекарствените продукти за употреба – оценяването на качеството, ефикасността и безопасността на лекарствата; 4-те вида процедури за разрешаване за употреба на лекарства в ЕС, като поставя фокус върху някои специфични групи лекарства.

Поднесената информация е анализирана достатъчно детайлно и изключително задълбочено, като са дадени подходящи примери на достъпен, но и същевременно на професионален език. Разгледаните въпроси са актуални, тъй като ръководствата и научните указания непрекъснато се променят и надграждат, а процедурите за ускорен достъп на лекарст­вата до пазара в ЕС станаха особено актуални и дискутирани в условията на пандемията от COVID-19. Именно те станаха основа за бърз достъп на ваксини срещу COVID-19 в ЕС.

В монографията са систематизирани и редица, сложни, специфични аспекти, като разрешение за употреба на лекарствени продукти при извънредни обстоятелства, PRIME, както и разрешаване по условие, което дава бърз достъп на пациентите до иновативни лекарства. Засегнати са и други важни теми като биоnодобни лекарства, радиофармацевтици и лекарства сираци.

Научният колектив на монографията има богат преподавателски и практически опит в различни аспекти на лекарствената регулация, включително разрешаването на лекарствени продукти за употреба, който е виден при дискутирането на дадените примери и особености на един или друг административен процес.

Предвид тематиката на научния труд и степента на детайлизиране на информацията, убедено препоръчвам монографията „Регулаторни подходи за разрешаване на лекарства за употреба” да бъде отпечатана, която ще послужи на специалисти от фармацевтичните компании, заети в сферата на лекарствената регулация, както и на докторанти и специа­лизанти в тази област, така и на лекари и фармацевти, които се интере­суват от пътя на лекарството от лабораторията до пациента, както и на студенти от съответните специалности.

*Из рецензията на Проф. Тотяна Велкова Бенишева, дмн
МУ-София, Факултет по обществено здраве Катедра Здравна политика и мениджмънт

Този труд (255 стр.) би могъл да бъде от полза за всички специалисти, които са заети в сферата на лекарствената регулация, за преподавателите в тази област, както и за лекари, фармацевти и студенти от съответните специалности. Можете да поръчате монографията от линка.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.