Първа дългодействаща инжекционна терапия за HIV

Комитетът на Европейската агенция по лекарствата за лекарствени продукти за хуманна употреба (CHMP) подкрепя разрешението за пускане на пазара на лекарствата за HIV Rekambys® и Vocabria®. И двете лекарства са в инжекционна форма за интрамускулно приложение, като ще се прилагат вефнъж месечно или на всеки два месеца. Заедно те формират нова дългодействаща антиретровирусна терапия.

Rekambys съдържа добре познатия ненуклеозиден инхибитор на обратната транскриптаза (NNRTI) рилпивирин (rilpivirine). Рилпивирин е диарилпиримидинов NNRTI на HIV-1. Действието на рилпивирин е медиирано от неконкурентното инхибиране на обратната транскриптаза (RT) на HIV-1. Рилпивирин не инхибира човешките клетъчни ДНК полимерази α, β и γ.

Лекарството на ViiV Healthcare Vocabria съдържа новото лекарство каботегравир (cabotegravir), което спада към клас инхибитори на трансфера на интегразната верига. Каботегравир, аналог на глутегравир, предотвратява вирусната ДНК интеграция в генома на гостоприемника и инхибира репликацията на HIV.

Комбинацията от двата продукта е предназначена за поддържаща терапия при възрастни, които имат неоткриваеми нива на ХИВ в кръвта (вирусно натоварване по-малко от 50 копия / ml) при сегашното им антиретровирусно. И двете лекарства се предлагат в дългодействащa инжекционна форма. Това означава, че заразените с HIV-1 пациенти могат да получават интрамускулни инжекции ежемесечно или на всеки два месеца вместо ежедневно.

Най-честите нежелани реакции, наблюдавани при проучвания, включват реакции на мястото на инжектиране, главоболие, пирексия, гадене, умора, астения, миалгия и световъртеж.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.