GSK започва първо проучване фаза III на дългодействащи антитела за тежка астма

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
sandoz glaxo smith kline антибиотици

GSK обяви, че e приложена първата доза в проучването SWIFT-2 като част от фаза III клинична програма, изследваща безопасността и ефикасността на GSK3511294 (GSK’294) при тежка еозинофилна астма (SEA).

GSK’294 е изследвано лекарство с потенциал да бъде първото биологично лекарство, което осигурява дългодействащо потискане на IL-5 при пациенти със SEA от една подкожна инжекция на всеки шест месеца.

GSK’294 премина от фаза 1 до фаза 3 проучвания за три години и половина. Планираната програма фаза 3, която включва три проучвания и 2450 пациенти, ще оцени ефикасността и безопасността на GSK’294.

Проучването SWIFT 1 и SWIFT 2 ще оценят ефикасността и безопасността на GSK’294 при пациенти с тежка неконтролирана астма с еозинофилен фенотип, въпреки стандартното лечение с инхалационни кортикостероиди със средна до висока доза плюс поне един допълнителен контролер.

Друго проучване, NIMBLE, ще оцени дали участниците с тежка астма с еозинофилен фенотип, които в момента се възползват от лечението с меполизумаб или бенрализумаб, могат да поддържат полза от лечението, когато преминат на GSK’294. По време на проучването всички участници ще продължат своя небиологичен изходен стандарт за лечение на астма.

АВТОР