Филготиниб: нов JAK инхибитор за ревматоиден артрит

Европейската комисия (EK) е издала разрешение за пускане на пазара на filgotinib / филготиниб  (Jyseleca®, Gilead Sciences), който е показан за лечение на умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти с неадекватен отговор или непоносимост към едно или повече модифициращи болестта антиревматични лекарства (МБАРЛ). Filgotinib може да се използва като монотерапия или в комбинация с метотрексат (MTX).

Филготиниб е аденозин трифосфат (ATP)-конкурентен и обратим инхибитор на JAK (Янус киназа) фамилията. JAK са интрацелуларни ензими, които предават сигнали, възникващи от взаимодействия на цитокини или рецептор на растежния фактор с клетъчната мембрана. JAK1 е важна при медиирането на инфламаторните цитокинови сигнали, JAK2 – при медиирането на миелопоезата и еритропоезата, а JAK3 има критични роли в имунната хомеостаза и лимфопоезата.

В рамките на сигналния път, JAK претърпяват фосфорилиране и активират сигналните трансдюсери и активатори на транскрипция (signal transducers and activators of transcription, STAT), които модулират интрецелуларната активност, включително генната експресия.

Механизъм на действие на филготиниб. Кликни за увеличение.

Филготиниб модулира тези сигнални пътища чрез предотвратяване на фосфорилирането и активирането на STAT. При биохимични тестове филготиниб преференциално инхибира активността на JAK1 и показва >5-кратно по-висок афинитет на филготиниб към JAK1 спрямо JAK2, JAK3 и TYK2. При тестове в човешки клетки филготиниб преференциално инхибира JAK1/JAK3-медиираното низходящо сигнализиране от хетеродимерните цитокинови рецептори за интерлевкин (IL)-2, IL-4 и IL-15, JAK1/2-медиирания IL-6, и JAK1/TYK2-медиираните интерферони тип I с функционална селективност спрямо цитокиновите рецептори, които предават сигнала по двойки JAK2 или JAK2/TYK2. GS-829845, основният метаболит на филготиниб, е приблизително 10 пъти по-малко активен, отколкото филготиниб, при invitro тестове, като същевременно показва сходна инхибиторна активност, преференциално към JAK1.

Ефикасността и безопасността на филготиниб веднъж дневно са оценени в три проучвания фаза 3 (FINCH 1, 2 и 3). Тези проучвания са рандомизирани, двойнослепи, многоцентрови проучвания при пациенти с умерено до тежко активен ревматоиден артрит, диагностицирани съгласно критериите на Американската колегия по ревматология (American College of Rheumatology, ACR)/ Европейска лига срещу ревматизма (European League Against Rheumatism, EULAR) от 2010г.

Българските пациети имат достъп до 2 JAK-инхибитора – baricitinib и tofacitinib. И двата продукта имат регистрирани пределни цени и са включени в Позитивния Лекарствен Списък на България.

Библиография:

ЕМА, КХП на продукта
НСЦРЛП

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.