Нова терапия при миелофиброза

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Celgene, дъщерно дружество на Bristol-Myers-Squibb (BMS), получи одобрение от ЕК за новия си киназен инхибитор федратиниб (Inrebic®). Това е първата нова терапевтична възможност за пациенти с миелофиброза от почти десет години.
федратиниб jak инхибитор

Федратиниб, като активно вещество, е показан за лечение на свързана със заболяването спленомегалия или симптоматика при възрастни пациенти с първична миелофиброза, миелофиброза след полицитемия вера или миелофиброза след есенциална тромбоцитемия, които не са лекувани с инхибитор на Янус киназа (JAK) или са лекувани с руксолитиниб.

Миелофиброзата е клонална миелопролиферативна неоплазма с характерни промени в костния мозък, от които доминира фиброзата. Типична за ПМФ е постоянната циркулация на CD34+ клетки в периферната кръв, което предизвиква формиране на локуси от екстрамедуларна хемопоеза. Прогресиращата фиброзна трансформация в костния мозък довежда до недостатъчност във функцията му, изразяваща се с анемия и тромбоцитопения, а екстрамедуларната хемопоеза се осъществява основно в слезката, която прогресивно нараства. Типични промени в периферната кръв са левко-еритробластната кръвна картина – анемия с пойкилоцитоза и дакроцитоза.

Честота на заболяването: 0.5 – 1.5/100 000 население годишно.

Федратиниб е селективен инхибитор на JAK2 с по-висока инхибиторна активност за JAK2 спрямо членовете на семейството JAK1, JAK3 и TYK2. Федратиниб намалява фосфорилирането, медиирано от JAK2, на сигналния трансдюсер и активатор на транскрипционните (STAT3/5) протеини и инхибира злокачествената клетъчна пролиферация in vitro и in vivoо.

Федратиниб инхибира индуцираното от цитокини фосфорилиране на сигнален трансдюсер и активатор на транскрипция (STAT)3 в цяла кръв при пациенти с миелофиброза. Прилагането на единична доза 300, 400 или 500 mg федратиниб води до максимално инхибиране на STAT3 фосфорилирането приблизително 2 часа след дозирането, като стойностите се връщат до почти изходното ниво след 24 часа. Подобни нива на инхибиране са постигнати при ФК в стабилно състояние в цикъл 1 ден 15, след прилагане на 300, 400 или 500 mg федратиниб дневно.

Клиничната ефикасниост на федратиниб е доказана в две ключови клинични проучвания (JAKARTA и JAKARTA2) при пациенти с миелофиброза. JAKARTA е рандомизирано плацебо-контролирано проучване фаза 3 при пациенти, които не са лекувани с JAK инхибитор. JAKARTA2 е проучване с едно рамо при пациенти, които са били лекувани с руксолитиниб.

Бублиография:

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ