CHMP препоръча за одобрение седем нови лекарства – ноември 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Седем нови лекарства, препоръчани за одобрение

Комитетът на EMA по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) препоръча седем лекарства за одобрение на заседанието си от ноември 2019 г.

Комитетът препоръча издаване на разрешение за употреба за Isturisa (osilodrostat) за лечение на синдрома на Cushing .

Mayzent (siponimod) получи положителна препоръка за лечение на възрастни пациенти с Вторично прогресираща множествена склероза.

Комитетът препоръча да се предостави условно разрешение за употреба на Polivy (polatuzumab vedotin) за лечение на дифузен голям В-клетъчен лимфом, рядък вид рак на белите кръвни клетки. Polivy беше подкрепена чрез схемата PRIority MEdicines (PRIME) на EMA.

CHMP прие положително становище за Sunosi (solriamfetol), за лечение на прекомерна дневна сънливост при пациенти с нарколепсия и обструктивна сънна апнея .

Tavlesse (fostamatinib) получи положително мнение от CHMP за лечение на първична имунна тромбоцитопения. Това е придобито имунно-медиирано разстройство, характеризиращо се с нарушено производство на тромбоцити.

CHMP препоръчва издаване на разрешения за употреба за две генерични лекарства: Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan за вторична профилактика на атеротромботични събития и Deferasirox Accord (deferasirox), за лечение на хронично претоварване с желязо поради кръвопреливане при пациенти с бета таласемия и други анаемии.

АВТОР

СВЪРЗАНИ ПУБЛИКАЦИИ