Азитромицинът отблизо

азитромицин механизъм на действие

Едва ли има по-обсъждана молекула напоследък от азитромицин. Събрахме важната за него информация и това, което всеки предписващ и отпускащ лекарства е добре да знае.

Азитромицинът е широкоспектърен макролиден антибиотик с бактериостатична активност срещу много Грам-положителни и Грам-отрицателни бактерии, включително Bordetella pertussis и Legionella. Той също така има активност срещу Mycoplasma pneumoniae, Treponema pallidum, Chlamydia species и Mycobacterium avium.

От края на 90-те години в световен мащаб се увеличават устойчивите на макролиди Streptococcus pneumoniae и Staphylococcus aureus. Съобщава се, че над 10% от инфекциите на S. pneumoniae и над 15% от инфекциите на S. aureus са резистентни към азитромицин.1

Фармакология

Азитромицинът се свързва обратимо с бактериалната рибозома и инхибира синтеза на протеини. Лекарството има абсолютна бионаличност през устата от 35-42% при здрави доброволци и хора с муковисцидоза и дълъг полуживот поради широкото усвояване в тъканите, особено белите дробове, сливиците и простатата. Концентрациите в тъканите надвишават минималната инхибиторна концентрация, която би инхибирала 90% от вероятните патогени (MIC90) след еднократна орална доза от 500 mg. Средните концентрации в тъканите са 10–100 пъти по-високи от тези, достигнати в серума и персистират няколко дни. Азитромицинът също се натрупва във фагоцитите, с нива до 200 пъти по-високи от тези в серума, но прониква слабо в цереброспиналната течност и перитонеалната течност.2

Механизъм на действие на азитромицин.
Кликни за увеличение

Азитромицин обикновено се прилага перорално, но съществува интравенозна формулировка за пациенти, които не могат да понасят перорални лекарства. Продължителността на лечението варира в зависимост от показанията и тежестта. Обикновено се препоръчва еднократна доза при някои полово предавани инфекции. Няколко дни лечение обикновено са подходящи при инфекции на дихателните пътища и много месеци при микобактериални инфекции.

Терапевтични показания

Азитромицин е показан за лечение на инфекции, причинени от един или повече от един чувствителни на азитромицин микроорганизми:3

 • Инфекции на горните дихателни пътища: фарингит/тонзилит, синузит, възпаление на средното ухо;
 • Инфекции на долните дохателни пътище: бронхит и пневмонии, придобити в обществото;
 • Инфекции на кожата и меките тъкани: средно изразена форма на acne vulgaris, еритема мигранс (първи стадий на Лаймска болест), еризипел, импетиго и вторична пиодермия;
 • Полово предавани заболявания: неусложнени генитални инфекции, причинени от Chlamydia trachomatis.

За разлика от кларитромицин, азитромицин не взаимодейства значително с цитохром P450 3A4. В сравнение с еритромицин, той е по-устойчив на киселини, което улеснява приложението му с храната.

НЛР

По принцип азитромицинът се понася добре, но относително честите нежелани реакции (1–5% от пациентите) включват стомашно-чревни разстройства, главоболие и световъртеж. Преходни увеличения на трансаминазите също са докладвани при 1,5% от пациентите.

Съобщава се също за загуба или увреждане на слуха при азитромицин, включително при пациенти с ХОББ и нормален слух на изходно ниво, и изглежда необратим при някои пациенти.

Сериозните неблагоприятни ефекти включват удължаване на QT интервала и torsades de pointes, водещи до смърт. Американската администрация по храните и лекарствата издаде предупреждение през 2012 г. да разгледа риска от фатални сърдечни ритми при:

 • с удължен QT интервал (включително вроден синдром на дълъг QT)
 • прием на лекарства, които е вероятно да удължат QT интервала
 • с анамнеза за torsades de pointes, аритмии или некомпенсирана сърдечна недостатъчност.

Азитромицинът като имуномодулатор

В допълнение към антимикробните свойства, има in vitro и данни от животински модели за имуномодулиращите или противовъзпалителни ефекти на макролидите. Ефекти при хора първоначално са докладвани при лечението на дифузен панбронхиолит, при който макролидите са свързани с подобрена белодробна функция и прогноза базирани до голяма степен на неконтролирани данни от проучвания и ретроспективни проучвания. При муковисцидоза лечението в продължение на шест месеца е свързано с подобрена дихателна функция и намалени респираторни обостряния.

Азитромицин и други макролиди също са предложени за използване при сепсис и епидемични респираторни вирусни инфекции за предотвратяване на цитокинова буря. Той е използван за различни респираторни и нереспираторни възпалителни състояния. Тази употреба обаче е противоречива поради ограничени преки клинични доказателства за много състояния и опасения относно повишената антимикробна резистентност.2

Клинично значими взаимодействия на азитромицин

 • Азитромицин трябва да се използва с голямо внимание, ако се прилага едновременно с други лекарства, които удължават QT интервала;
 • Фармакокинетичното моделиране предполага намален клирънс на еверолимус
 • Макролидите, включително азитромицин, могат да усилят токсичността на дигоксин. Това се отнася до P-гликопротеина. Доклад за случай описва 31-месечно дете, което е развило симптоми на токсичност на дигоксин след започване на лечение с азитромицин.
 • Азитромицин може да повиши концентрациите на колхицин с последваща токсичност
 • Едновременната употреба на статини и азитромицин може да увеличи риска от рабдомиолиза.
 • Едновременното поглъщане на антиациди (алуминий, магнезий) може да намали пиковата концентрация на азитромицин.

Резистентност

На индивидуално и популационно ниво макролидите се свързват с антибиотична резистентност при Streptococcus pneumoniae и S. pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus видове и други организми. Пациенти с хронични белодробни заболявания, лекувани дългосрочно с азитромицин 2,7 пъти по-висок риск от устойчиви на макролиди бактерии.2 Това има потенциални неблагоприятни клинични последици за индивида и обществото като цяло.

Резистентността към макролиди, включително азитромицин, обикновено се дължи на един от четирите механизма:

 • рибозомна защита чрез индуцируемо или конститутивно производство на метилазни ензими, медиирано чрез експресия на ermA, ermB и ermC, които модифицират рибозомната цел и намаляват свързването с лекарства (стафилококи, стрептококи, B. fragilis, Clostridium perfringens, Corynebacterium diphtheriae и Listeria и Listeria видове)
 • изтичане на лекарство чрез активен механизъм на помпата (кодирано съответно от mrsA, mefA или mefE в стафилококи, стрептококи от група А или S. pneumoniae)
 • макролидна хидролиза от естерази, произведени от Enterobacteriaceae
 • хромозомни мутации, които променят 50S рибозомния протеин (открит в B. subtilis, видове Campylobacter, микобактерии, Str. pneumoniae, H. pylori, M. pneumoniae, Escherichia coli, Str. pyogenes и Staph. aureus)

Библиография:

1.          Nimmo GR, Pearson JC, Collignon PJ, et al. Antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from hospital  inpatients, 2009: report from the Australian Group on Antimicrobial Resistance. Commun Dis Intell Q Rep. 2011;35(3):237-243.

2.          Parnham MJ, Erakovic Haber V, Giamarellos-Bourboulis EJ, Perletti G, Verleden GM, Vos R. Azithromycin: mechanisms of action and their relevance for clinical applications. Pharmacol Ther. 2014;143(2):225-245. doi:10.1016/j.pharmthera.2014.03.003

3.          ИАЛ Кратка характеристика на продукта

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.