723 аптеки са били инспектирани от ИАЛ през 2020 година

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
иал доклад сграда фармация

723 аптеки са били инспектирани от ИАЛ през 2020 г. Това сочи годишният доклад за 2020 г. на Агенцията.

ИАЛ осъществява държавен контрол върху лекарствените продукти по чл. 267 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и такъв по надзор на пазара с медицински изделия по чл. 86 от Закона за медицинските изделия. През 2020 г. длъжностните лица – инспектори и експерти, определени със заповед на Изпълнителния директор на ИАЛ, са упражнили непосредствен контрол върху дейностите по съхранение и търговия с лекарствени продукти и медицински изделия, извършвани от лица притежаващи разрешения/удостоверения за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти и с медицински изделия, за установяване спазването на изискванията за Добра дистрибуторска практика, ЗЛПХМ, ЗМИ и на подзаконовите нормативни актове по прилагането им.

На територията на Република България са извършени общо 851 бр. инспекции, в това число:

През 2020 г. са съставени 112 броя актове за установяване на административни нарушения и са изготвени 4 задължителни предписания за преустановяване на установените нарушения.

Най-често установяваните нарушения при осъществяването на контролната дейност през 2020 г. са следните:

  • продажба/отпускане на лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание“ от магистър-фармацевт, без да му бъде представено лекарско предписание (рецепта);
  • продажба/отпускане на лекарствени продукти с режим на отпускане „по лекарско предписание“ от помощник-фармацевт;
  • осъществяване на дейност по отпускане на лекарствени продукти от неправоспособни лица (без фармацевтично образование);
  • неправилно съхранение на термолабилни лекарствени продукти, както и на такива, посочени в Приложение 9 на Наредба № 28 от 9 декември 2008г. на МЗ – неправилно съхранение на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност или на горими и леснозапалими лекарствени продукти.

При извършените инспекции на търговията с лекарствени продукти и медицински изделия инспекторите на ИАЛ са установили обекти, които са преустановили извършването на дейност съобразно издадените им разрешения, с оглед на което спрямо тях са предприети предвидените в ЗЛПХМ/ЗМИ принудителни административни мерки и са издадени 420 заповеди за прекратяване/отнемане на разрешенията за търговия на дребно, 13 заповеди за прекратяване/отнемане на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти и 4 заповеди за прекратяване на разрешения за търговия на едро с медицински изделия.

Източник: ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА 2020 г.

АВТОР

Обява за работа - аптека Медея

  • Пусни файловете тук или
    Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.