Регулират рекламата на рецептурни лекарствени продукти в интернет

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Министерство на здравеопазването публикува проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба No 1 от 2012 за изискванията към рекламата на лекарствените продукти. Целта е да се регламентира и контролира рекламата на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, в интернет пространството.

Досега този тип реклама не бе детайлно регламентирана за интернет, което оставаше вратички за по-голяма свобода.

Според проекта в чл. 11 се създава ал. 3: „(3) Реклама на лекарствени продукти, предназначени за медицински специалисти в интернет се извършва при спазване на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и настоящата наредба и при осигуряване от страна на притежателя на разрешението за употреба на контрол за достъп само на медицински специалисти.“

АВТОР