Отчитане на рецепти по НЗОК 2019

С въвеждането на новия договор НЗОК въведе и нов начин на отчитане на аптеките.

Според новия договор аптеката отчита отпуснатите продукти по два пъти месечно по електронен път в утвърден от НЗОК формат през интернет портала на НЗОК или чрез уеб услуга. Отчетните периоди са от 1-во до 15-о число и от 16-о до последното число на месеца.

Електронният отчет се представя най-късно до третия работен ден включително, следващ периода. В случай на неспазване на този срок изпълнителят представя електронния отчет в следващия отчетен период. Изпълнителят може да представи отчетни документи за не повече от два последователни отчетни периода.

Електронният отчет се подписва с електронен подпис само от ръководителя на аптеката съгласно приложение № 5 „Правила за подписване на отчетните електронни документи“ към договора.

За отпуснати продукти на правоимащи лица, осигурени в друга държава (т.нар. ЧУЖДЕНЦИ), спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване, регистрационните данни на пациента трябва да съответстват на тези в удостоверителния документ за право на обезщетения в натура в случай на болест, майчинство, трудови злополуки или професионални заболявания.

При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни данни и реквизити, изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и електронният отчет не се обработва от НЗОК до получаване на отчет с коректни данни.

Такива грешки са:

1. регистрационен номер на лечебно заведение, УИН на лекар, код на специалност, отразени в първичните медицински документи, номер на договора на изпълнителя с НЗОК, регистрационните данни на ЗОЛ;

2. отчетена дейност извън предмета на договора с НЗОК;

3. несъответствия с установените реквизити и съответните им номенклатури, относими към отпуснатите продукти.

В информационната система на НЗОК се обработва последният подаден в срок отчет с коректни данни.

При установяване на технически грешки, свързани с неправилно въвеждане на данни в софтуера на аптеките и правилно отразени на хартиен носител, РЗОК изготвя протокол и уведомява изпълнителя през информационната система, като изисква нов коригиран електронен отчетен документ.

Корекции се допускат при сгрешени:

1. регистрационни данни на изпълнителя;

2. регистрационни данни на ЗОЛ;

3. регистрационни данни за чужденци (правоимащи лица, осигурени в друга държава, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване);

4. регистрационни данни на лечебното заведение;

5. регистрационни данни на лекар/лекар по дентална медицина;

6. номер и дата на амбулаторен лист;

7. номер на рецепта от амбулаторен лист;

8. номер и дата на протокол;

9. номер на рецептурна книжка;

10. код на специалност на лекаря/лекаря по дентална медицина, издал рецептата;

11. брой дни на терапия с предписан лекарствен продукт.

Корекциите в новия отчет следва да са в съответствие с протокола от РЗОК.

Горните правила не се прилага при допусната техническа грешка от магистър-фармацевта при пренасяне на данните от аптечния софтуер върху рецептата, при условие че данните са правомерно въведени в аптечния софтуер.

След окончателната обработка за отчетен период директорът на РЗОК/или упълномощени от него служители изпраща/изпращат по електронен път през информационната система на НЗОК „Полумесечно известие“, съдържащо одобрените за заплащане рецепти и лекарства в тях и отхвърлените такива, със съответните основания за отхвърляне (основание за неспазване на условията и реда за предписване и/или отпускане на лекарствените продукти, установени в законодателството и/или този договор). Известието се изпраща в срок до шестия работен ден след края на периода на отчитане.

Полумесечното известие се подписва от директора на РЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице с УЕП (електронен подпис).

Не се допуска подаване на нов електронен отчет за отчетния период от страна на изпълнителя след изпращане на полумесечно известие.

Възражения по Полумесечните известия се подават в двуседмичен срок след получаване на полумесечното известие.

Възраженията по Полумесечните известия се разглеждат и решават от РЗОК в едномесечен срок само след контрол. За одобрените за заплащане след контрол дейности директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“, подписано с електронен подпис.

За заплатените от НЗОК ЛП, МИ и ДХ, за които изпълнителят не е спазил условията и реда за предписване и/или отпускане на лекарствените продукти, установени в законодателството и/или този договор, директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след контрол“, подписано с електронен подпис.

Аптеките представят в РЗОК в срок до 3-тия работен ден, следващ периода, по график, определен от възложителя, следните първични медицински и регистрационни документи:

1. първи екземпляр от изпълнените от изпълнителя рецепти и втори екземпляр на рецептите за отпуснати лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, подредени по реда на тяхното отпускане;

2. заверени копия на ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или Удостоверение за регистрация в РЗОК – при изпълнени рецепти за лица, осигурени в друга държава, спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/двустранни спогодби за социално осигуряване;

3. заверени копия на документи, удостоверяващи здравноосигурителния статус към момента на отпускане на лекарствените продукти, диетичните храни за специални медицински цели или медицинските изделия, на лицата с прекъснати здравни осигуровки.

Тези документи не се връщат за корекции.

Ако в аптеката са изпълнявани рецепти по реда на този договор и съответно на рецептурните бланки е положен печат, на който е вписан номерът и датата на прекратеното разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, НЗОК заплаща лекарствените продукти, отпуснати по така заверените рецептурни бланки до изтичане срока за обжалване на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно.

НЗОК чрез РЗОК заплаща на изпълнителя за отпуснатите и отчетени:

а) лекарствени продукти по чл. 1 – до съответната реимбурсна стойност, в зависимост от нивото на заплащане, определена в приложение № 1 на ПЛС;

б) медицински изделия по чл. 2 – стойността, на която са отпуснати от изпълнителя, но не по-висока от стойността, до която НЗОК заплаща същите, съгласно списъка по чл. 2, ал. 1, т. 1;

в) диетични храни за специални медицински цели – стойността, на която са отпуснати от изпълнителя, но не по-висока от стойността, посочена за съответната диетична храна в списъка по чл. 2, ал. 1, т. 2.

За обработването на рецепти, с които са предписани напълно заплащани от НЗОК лекарствени продукти, възложителят заплаща определената в Наредба № 10 сума за отчетена рецептурна бланка.

За медицински изделия за стомирани болни, превръзки за булозна епидермолиза и медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа възложителят заплаща до лимита за едно ЗОЛ за един месец, определен за тези медицински изделия в списъка по чл. 2, ал. 1, т. 1.

Възложителят заплаща на изпълнителя след представяне на финансово-отчетни документи (финансови отчети или дебитни/кредитни известия към тях) в електронен вид, в утвърден от НЗОК формат през интернет портала на НЗОК или чрез уеб услуга и документите по чл. 17А (рецептите).

Електронен финансов отчет се подава в срок до два работни дни след изпращане на полумесечното известие и включва само отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХ, одобрени за заплащане в това полумесечно известие.

Дебитно известие към финансов отчет се подава в срок до два работни дни след изпращане на известие след контрол и включва само одобрените за заплащане ЛП, МИ и ДХ в това известие.

Кредитно известие към финансов отчет по се подава в срок до два работни дни след изпращане на известие след контрол.

Електронните финансово-отчетни документи се подписват с УЕП от законния представител на изпълнителя, от упълномощено от него лице или ръководителя на аптеката.

Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, отпуснати на осигурени в други държави лица, се заплащат от НЗОК след представяне на отделни документи.

При подаване на електронен финансов документ информационната система на НЗОК извършва автоматична проверка.

При констатиране на грешки в електронните финансово-отчетни документи, свързани с регистрационни данни и реквизити, изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и документите не се обработват от НЗОК до получаване на коректни електронни финансово-отчетни документи в срок от два работни дни.

При успешно обработен електронен финансов документ от информационната система на НЗОК се извършва проверка и от РЗОК.

При констатиране на грешки в електронен финансово-отчетен документ изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК и документът не се приема от НЗОК до получаване на коректен електронен финансово-отчетен документ в срок от един работен ден след получаване на нотификацията.

За приет електронен финансово-отчетен документ се счита документът, подписан с електронен подпис от директора на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице.

Изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ.

Условие за плащане на изпълнителя е точното и правилното попълване на документите съгласно настоящия договор и изпълнение на задълженията по договора.

Възложителят заплаща на изпълнителя по банков път по посочената в договора банкова сметка дължимите суми за отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.

В случай че възложителят не заплати дължимите суми в срока, определен по предходния член, той дължи на изпълнителя законна лихва за просроченото време.

Плащанията по този договор се извършват в левове по банков път по посочената от изпълнителя в договора банкова сметка.

При неспазване на посочените срокове за представяне на финансово-отчетните документи от изпълнителя обработката им и съответното заплащане се извършват в сроковете за следващ период на отчитане.

НЗОК не заплаща на изпълнителя, в случай че:

1. отчетните документи не са заверени съгласно изискванията на договора в чл. 17, ал. 3, чл. 20, ал. 5 и чл. 63;

2. не са представени всички отчетни документи, установени в чл. 17, 17А и 20;

3. има несъответствие между първичните медицински документи на хартиен носител, електронните първични медицински документи и финансовите отчетни документи, извън случаите по чл. 17, ал. 8;

4. рецептите са изпълнени в нарушение на чл. 1, ал. 2, чл. 2, 5 и 6;

5. отпуснатите лекарствени продукти съдържат наркотични вещества, без аптеката да притежава лицензия за търговия на дребно с такива;

6. рецептата е изпълнена извън сроковете по чл. 18;

7. лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели са отпуснати на лице, което е с прекъснати здравноосигурителни права към момента на отпускането;

8. в изпълнена рецепта липсват определените в нормативната уредба реквизити, попълвани от лекаря, издал рецептата, и подпис на ЗОЛ/приносител върху рецептурната бланка;

9. липсват реквизити, попълнени от аптеката, съгласно чл. 13, ал. 4; в този случай при констатирано нарушение след изплащането на лекарствените продукти от възложителя се налага само финансова неустойка съгласно раздел „Санкции“, като сумата по реимбурсната стойност не се възстановява от изпълнителя.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.