Одобрени са 3 нови киназни инхибитора за лечение на рак

Европейската комисия одобри три лекарства за рак. Това включва рипретиниб, пралсетиниб и занубрутиниб, три нови инхибитора на киназа, които се използват за различни видове тумори.

Ripretinib (Qinlock®) е показан за лечение на възрастни пациенти с напреднал гастроинтестинален
стромален тумор (ГИСТ), които преди това са лекувани с три или повече киназни инхибитори, включително иматиниб. Рипретиниб е нов инхибитор на тирозинкиназата, който инхибира KIT протоонкоген- рецепторната тирозинкиназа и PDGFRA киназата, включително див тип, първични и вторични мутации. Рипретиниб инхибира и други кинази in vitro, например PDGFRB, TIE2, VEGFR2 и BRAF.

Pralsetinib (Gavreto®) е показан като монотерапия за лечение на възрастни пациенти с авансирал
недребноклетъчен рак на белия дроб (НДРБД), положителен за RET фузия, пренареждане при трансфекция (rearranged during transfection), които преди това не са лекувани с RET инхибитор. Пралзетиниб е мощен инхибитор на протеин киназата, който селективно таргетира онкогенните RET фузии (KIF5B-RET и CCDC6-RET). При НДРБД RET фузиите са едни от основните онкогенни фактори. In vitro пралзетиниб инхибира няколко онкогенни RET фузии по-мощно, отколкото нетаргетни кинази в клинично значими концетрации (напр. 81 пъти по-висока селективност отколкото към VEGFR2).

Третият член на групата на новоодобрените киназни инхибитори е zanubrutinib (Brukinsa®). Активната съставка е одобрена като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с макроглобулинемия на Waldenström (WM), които са получили поне една предшестваща терапия, или като първа линия на лечение при пациенти, неподходящи за химио-имунотерапия.

Занубрутиниб е инхибитор на тирозинкиназата на Bruton (Bruton’s tyrosine kinase, BTK). Занубрутиниб образува ковалентна връзка с цистеинов остатък в активния участък на BTK, което води до инхибиране на активността на BTK. BTK е сигнална молекула на пътищата на В-клетъчен рецептор (B-cell receptor, BCR) и на цитокиновите рецептори. BTK сигнализацията в B-клетките води до активиране на пътищата, необходими за пролиферация, движение, хемотаксис и адхезия на B-клетките.

Реклама
либрето банер

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.