ЕК одобри нова терапия за МС на Novartis

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
множествена склероза Novartis

Европейската комисия одобри Kesimpta® (ofatumumab) на Novartis за лечение на възрастни пациенти с пристъпни форми на множествена склероза (ПМС) с активно заболяване, дефинирано поклинични или образни характеристики.

Офатумумаб е изцяло човешко анти-CD20 моноклонално имуноглобулин G1(IgG1)антитяло. Молекулата CD20 е трансмембранен фосфопротеин, който се експресира на повърхността на В-лимфоцитите в стадиите от пре-В клетка до зрели В-лимфоцити. CD20 молекулата се експресира също върху малка фракция от активирани Т-клетки. Свързването на офатумумаб към CD20, индуцира лизиране на CD20+ B-клетки предимно чрез комплемент-зависима цитотоксичност (complement-dependent cytotoxicity,CDC) и, в по-малка степен, чрез антитяло-зависима, клетъчно-медиирана цитотоксичност (antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC).

Установено есъщо, че офатумумаб индуцира лизиране на клетките както с висока, така и с ниска експресия на CD20. Офатумумаб предизвиква също изчерпване на експресиращи CD20 Т-клетки.

Това одобрение от ЕС следва скорошни одобрения за Kesimpta, включително САЩ, Канада, Швейцария, Сингапур, Австралия и Япония.

АВТОР