ЕК одобри нова допълваща терапия за лупус

нова терапия лупус европа AstraZeneca анифролумаб anifrolumab Saphnelo

Европейската комисия одобри anifrolumab (SAPHNELO™; AstraZeneca) като допълваща терапия за лечение на възрастни пациенти с умерено тежък до тежък активен автоантитела-положителен системен лупус еритематодес (СЛЕ), въпреки стандартната терапия.

Анифролумаб е човешко имуноглобулин G1 капа (IgG1κ) моноклонално антитяло, произведено в миши миеломни клетки (NS0) чрез рекомбинантна ДНК технология.

Механизъм на действие

Анифролумаб е човешко имуноглобулин G1 капа моноклонално антитяло, което се свързва към субединица 1 на тип I интерфероновия рецептор (IFNAR1) с висока специфичност и афинитет.
Това свързване инхибира предаването на сигнала на тип I IFN, като по този начин блокира биологичната активност на тип I IFNs. Анифролумаб също така индуцира интернализацията на
IFNAR1, като по този начин намалява нивата на IFNAR1 на клетъчната повърхност, достъпни
за сглобяване на рецептора. Блокирането на рецептор-медиираната тип I IFN сигнализация
потиска гена, отговорен за експресия на IFN, както и последващите възпалителни и имунологични процеси. Инхибирането на тип I IFN блокира диференциацията на плазматичните клетки и нормализира субпопулациите на периферните T-клетки, възстановявайки баланса между придобития и вродения имунитет, който е нарушен при СЛЕ.


Фармакодинамични ефекти

При възрастни пациенти със СЛЕ приложението на анифролумаб в дози ≥300 mg, посредством
интравенозна инфузия на всеки 4 седмици, показва устойчива неутрализация (≥80%) на 21-генна фармакодинамична сигнатура за интерферон тип I в кръвта. Това потискане се наблюдава още на 4-тата седмица след лечението и/или се запазва, или допълнително се потиска през 52-седмичния период на лечение. След спиране на анифролумаб в края на 52-седмичния период на лечение в клиничните изпитвания за СЛЕ, тип I IFN ФД маркер в кръвни проби се връща до изходните нива в рамките на 8 до 12 седмици.
Анифролумаб 150 mg интравенозно (i.v.) показва <20% потискане на генната сигнатура в ранните времеви моменти, което достига максимум от <60% до края на периода на лечение.
При пациенти със СЛЕ с положителни анти-dsDNA антитела изходно, лечението с анифролумаб 300 mg води до числено намаляване на анти-dsDNA антитела във времето до 52-та седмица.
При пациенти с ниски нива на комплемента (C3 и C4) се наблюдава повишаване на нивата на комплемента при пациентите, получаващи анифролумаб до 52-та седмица.

Клинични проучвания

Безопасността и ефикасността на анифролумаб са оценени в две многоцентрови, рандомизирани, двойнослепи, плацебо-контролирани, Фаза III проучвания с 52-седмичен период на лечение (Изпитване 1 [TULIP 1] и Изпитване 2 [TULIP 2]). Пациентите са диагностицирани със СЛЕ съгласно критериите за класификация на Американски колеж по ревматология (American College of Rheumatology) (1997).
Всички пациенти са на възраст ≥18 години и са имали умерено тежко до тежко заболяване със
скор на индекса за болестна активност 2000 за СЛЕ (SLEDAI-2K, SLE Disease Activity Index 2000) ≥6 точки, ниво на органно засягане въз основа на оценката на BILAG (British Isles Lupus Assessment Group – Британската група за оценка на СЛЕ) и скор ≥1 по PGA (Physician’s Global Assessment – Обща оценка на лекаря), въпреки получаването на стандартна терапия за СЛЕ, състояща се изходно или от един перорален кортикостероид (КС), или от някаква комбинация на перорални кортикостероиди, антималарийни средства и/или имуносупресори.

В TULIP 2 при 362 пациенти verum (300 mg анифролумаб интравенозно на всеки четири седмици) намалява активността на заболяването, измерена с помощта на оценката на BICLA (BILAG-Based Composite Lupus Assessment), по-добре от плацебо след 52 седмици. Почти 48% от пациентите на анифролумаб са постигнали BICLA отговор в сравнение с 31,5% в групата на плацебо. Въпреки това, при TULIP-1 с 457 пациенти със СЛЕ (SLEDAI-2K, SLE Disease Activity Index 2000), получаващи 150 или 300 mg анифролумаб или плацебо на всеки четири седмици, първичната крайна точка (намаляване с ≥4 точки на SLEDAI-2K) не е постигната. Най-честите нежелани реакции са инфекции на горните дихателни пътища, бронхит, инфузионни реакции и херпес зостер.

DOI: 10.1056/NEJMoa1912196

Реклама
либрето банер

МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ЛИ СТЕ?

Съдържанието на тази страница има информативен характер и е предназначено за медицински специалисти. С натискане на бутона “Да” декларирате, че сте такъв.

Обява за работа - Софармаси - Велико Търново

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сливен

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Благоевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Сандански

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Дупница

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Перник

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - Ботевград

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.

Обява за работа - Софармаси - София

 • Пусни файловете тук или
  Pharmacist.bg не съхранява личните данни на кандидатите за работа. С кандидатсването си за работа Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат изпратени към работодателя.